โปรดเกล้าฯ ถอดยศนายทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตขรก.คมนาคม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรีปฐมพร แก้วปัญโญ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการสังกัด กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 3 ราย 

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ข้าราชการ

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ แพทย์ทหาร

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรีปฐมพร แก้วปัญโญ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม2564

เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ขณะที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

ด้วยเหตุที่ บุคคลทั้ง 3 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยคำสั่ง อันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

1 นายจรณะ ศริพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สังกัดสำนักวิศวกรรม ยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2. นางสาวจุฑารัตน์ วชิระนภศูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558

3. นายโสภณ นาวารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดแขวงทางหลวง นครศรีธรรมราชที่ 2 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ