ทอ. แจงยิบจำเป็นต้องของบประมาณปี 66 จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A เสริมเกราะ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โฆษกกองทัพอากาศ กางรายละเอียดเหตุจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องบิน F-35A เพื่อยกระดับปกป้องอธิปไตย รับมือภัยคุกคาม ชี้ ยื่นของบฯ คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจแล้ว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงต่อกรณีที่อาจจะมีผลกระทบหากโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน หรือ F-35A ถูกกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ตัดงบประมาณ ว่า ปัจจุบันกองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไล่โจมตี จํานวน 5 ฝูงบิน ซึ่งกองทัพอากาศได้ดําเนินการปรับปรุงขีดความสามารถของอากาศยานที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเอาไว้

มติอนุกมธ.คุรุภัณฑ์ฯตัดงบซื้อ F-35A 2 ลำ วงเงิน 7,400 ล้านบาท

สหรัฐฯประกาศพร้อมนำเครื่องบิน F-35A ออกปฏิบัติการ

ทอ. แจงยิบจำเป็นต้องของบประมาณปี 66 จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A เสริมเกราะ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 : “ยุทธพงศ์” อัด “ประยุทธ์” ไร้ภาวะผู้นำ ไม่กล้ายกเลิกสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีน...

แต่เนื่องจากข้อจํากัดด้านอายุของอากาศยานมีผลต่อขีดความสามารถของอากาศยานที่ลดลง ข้อจํากัดการส่งกําลัง และซ่อมบํารุงที่มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งมีระยะเวลาในการจัดหาพัสดุอะไหล่ที่ยาวนาน ส่งผลให้กองทัพอากาศมีความ จําเป็นที่จะต้องทยอยปลดประจําการอากาศยานประเภทเครื่องบินขับไล่โจมตีจาก 5 ฝูงบิน จนเหลือ 2 ฝูงบิน ในปี พ.ศ.2575 โดยกองทัพอากาศได้วางแผนดําเนินการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี จํานวน 1 ฝูงบิน เพื่อมาทดแทน 3 ฝูงบินที่ได้วางแผนทยอยปลดประจําการ เพื่อให้สามารถดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการบินรบในอากาศ และการโจมตีทางอากาศต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 40 ปี

"สถานการณ์ปัจจุบันมีการขยายอิทธิพลจากชาติมหาอํานาจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น รวมถึงปัญหาการเมือง และความมั่นคงภายในแต่ละประเทศ ทําให้หลายประเทศในภูมิภาคมีการสะสมกําลัง ทางทหาร โดยเฉพาะทางอากาศที่มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติการทางทหาร อาทิ เมียนมา, มาเลเซีย และเวียดนาม โดยมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง  เช่น เครื่องบินแบบ Su-27 และ Su-30 ซึ่งอันดับของกําลังทางอากาศของไทยในปัจจุบับอยู่ในอันดับที่ 5 ในอาเซียน กองทัพอากาศจึงจําเป็นต้อง จัดเตรียมกําลังให้มีขีดความสามารถและศักย์กําลังรบทัดเทียมกับประเทศรอบบ้าน เพื่อเป็นการป้องปรามและ เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนสมรรถนะสูงยุคที่ 5 คือ เครื่องบิน F-35 ซึ่งราคาปัจจุบันลดลงต่ำกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2019" พล.อ.ต.ประภาส ระบุ

พล.อ.ต.ประภาส ระบุอีกว่า โดยคาดการณ์ราคา Lot 14 อยู่ที่เครื่องละ 77.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลง 12.8 % เมื่อเทียบกับ Lot 11 และมีส่งมอบ เครื่องบิน F-35 แล้ว มากกว่า 820 เครื่อง ทําการบินไป กว่า 540,000 ชั่วโมงบิน จํานวน นักบินที่ได้รับการฝึกตาม โครงการแล้วมากกว่า 1,695 คน และ จนท.กว่า 12,520 คน ปฏิบัติภารกิจแล้วใน 8 หน่วยงาน ประกาศความพร้อมปฏิบัติการแล้ว 12 หน่วยงาน จากประเทศที่มีประจําการใช้งาน ณ ปัจจุบันทั้งหมดจํานวน 9 ประเทศ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงในการปฏิบัติการ ในปัจจุบันยังลดลงถึง 50% นับจากปี ค.ศ. 2015

 "สภาวการณ์ปัจจุบัน อากาศยาน บ.ขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศอายุการใช้งานมาในห้วงระยะเวลา 20- 40 ปี ซึ่งอยู่ในระยะ Aging Phase ขณะที่พัสดุได้ปิดสายการผลิต และในบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ เป็นปัจจัยให้ห้วงเวลาจัดหาพัสดุอะไหล่ทดแทน ในส่วนของพัสดุอะไหล่ในส่วนต่าง ๆ ของอากาศยาน แม้ว่าการดํารงสภาพอากาศยานที่มีการใช้งานอยู่ ทําให้กองทัพอากาศประหยัดงบประมาณได้บางส่วน แต่หากพิจารณาตามข้อเท็จจริง การดํารงสภาพอากาศยาน ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีผลกระทบ ด้านความปลอดภัย งบประมาณซ่อมบํารุงที่สูงขึ้น ความพร้อมรบของอากาศยานที่ลดต่ำลง นอกจากนั้น เครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 5 สามารถปฏิบัติภารกิจทดแทนทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 4.5 ได้ในอัตรา 1 ต่อ 3 และแทนเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 3-4 ได้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 6" พล.อ.ต.ประภาส กล่าว

ทอ. แจงยิบจำเป็นต้องของบประมาณปี 66 จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A เสริมเกราะ

กองทัพอากาศมีแผนที่จะเสนอให้บริษัทผู้ผลิตประเมินขีดความสามารถของบริษัทอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศของไทยที่มีศักยภาพเพื่อจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศ (S-Curve 11) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ในการซ่อมบํารุงเพื่อให้มีขีดความสามารถและองค์ความรู้ (S-Curve 12) เพื่อต่อยอดในอนาคต

"กองทัพอากาศรับรู้และเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในครั้งนี้ จึงมุ่งสู่การยกระดับกองทัพอากาศและประเทศไทย สู่การมีเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โดยนําไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซื่งเป็นส่วนสําคัญเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ มีโอกาสสร้างงานในลักษณะแรงงานฝีมือ ซึ่งมีค่าตอบแทนสูง โดยเครื่องบินแบบ F-35 A มีขีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ทั้งระบบอาวุธ ที่มีประจําการ อยู่ในกองทัพอากาศ  ได้แก่ GP Bomb Mk 80 Series, GBU-10 Series, GBU-12 Series และ AIM-120 Series นอกจากนี้เครื่องบินแบบ F-35 A ยังติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด 25 มิลลิเมตร และสามารถ ติดตั้งใช้งานระบบอาวุธที่ทันสมัย มีความแม่นยําสูง ทั้งระบบอาวุธนําวิถีอากาศ-อากาศ, อากาศ-พื้น, อากาศ-ผิวน้ํา เช่น AIM-9X, JDAM, AGM-158 JASSM เป็นต้น ซึ่งกองทัพอากาศจะได้พิจารณาจัดหาเข้าประจําการตามกรอบงบประมาณ ที่เอื้ออํานวยต่อไป"  พล.อ.ต.ประภาส กล่าว

ทอ. แจงยิบจำเป็นต้องของบประมาณปี 66 จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A เสริมเกราะ

โฆษก ทอ. กล่าวอีกว่า จากข้อมูล Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ซึ่งเสนอข้อมูลประเทศที่ร่วมผลิตและ สั่งซื้อเครื่องบิน F-35 มีประเทศที่ร่วมในการสั่งซื้อเครื่องบิน F-35 รวม 20 ประเทศ ยอดรวมการสั่งซื้อกว่า 3,400 เครื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเครื่องบินลดลง และค่าอะไหล่และการซ่อมบํารุงลดลง สําหรับการดําเนินการที่ผ่านมาของโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน กองทัพอากาศได้ส่งหนังสือ Letter of Request (Price and Availability : P&A) ให้กับ JUSTMAGTHAI เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เข้ากระบวนการ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐ โดยมีระยะเวลาการขอ P&A ทั้งสิ้นโดยประมาณ 12 เดือน คาดการณ์ว่าจะได้รับคําตอบภายในการขอ P&A ภายในเดือนมกราคม 2566

"หากได้รับการอนุมัติการขาย พร้อมทั้งทราบระยะเวลาการจัดหา รวมถึงราคายุทโธปกรณ์ กองทัพอากาศจะสามารถดําเนินการในเรื่อง Letter Of Offer And Acceptance (LOA) กับทางการสหรัฐฯ แล้วเสร็จใน มิถุนายน 2566 ซึ่งจะส่งผลให้กองทัพอากาศจะสามารถ ลงนามในหนังสือ LOA และสามารถผูกพันงบประมาณได้เรียบร้อยในเดือนสิงหาคม 2566 กองทัพอากาศต้องการทราบงบประมาณที่จะได้รับในโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงกับสหรัฐฯ  เพื่อจะได้ทราบถึงจำนววนอากาศยาน และส่วนสนับสนุนอื่นๆ แต่หากกองทัพอากาศไม่ได้รับงบประมาณในปี 66 ไม่สามารถจัดทําหนังสือ LOA กับทางการสหรัฐฯ ได้" โฆษก ทอ. เผย

โฆษก ทอ. กล่าวต่ออีกว่า หากกองทัพอากาศเสนอความต้องการเครื่องบิน F-35 ในปี 2567 จะทําให้ต้องรอคิวการพิจารณาสายการผลิต และไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดหาได้ทันกับกลุ่มนาโต้ ซึ่งมีแผนจะสั่งจองการผลิต ในปี 2565-2566 หากกองทัพอากาศสั่งจองการผลิตล่าช้าจะต้องต่อคิวจากทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว และความพร้อมปฏิบัติการ ของเครื่องบิน F-35 ครบฝูง จะเลื่อนออกไปเป็นปี 77 ซึ่ง ซึ่งช้ากว่าแผน 2 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยจะ ขาดขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ เนื่องจากการปลดประจําการเครื่องบินขับไล่โจมตีที่มีอายุการใช้งานจํานวนมาก และเสียโอกาสขาดความพร้อมในการรบ

โดยกองทัพอากาศกําหนดความต้องการระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2563–2573) ตามที่ระบุในสมุดปกขาว พ.ศ. 2563 ปรับปรุงแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน โดยคณะกรรมการศึกษาและจัดทําความต้องการเครื่องบินขับไล่โจมตีให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับ และคํานึงถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้ได้ในปี 2575 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ระยะที่ 1 ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (2566-2569) จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 7,382 ล้านบาท
  • ระยะที่ 2 ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (2569-2571 ) จํานวน 4 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 14,628 ล้านบาทเศษ
  • ระยะที่ 3 ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (2572-2575 ) จํานวน 6 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 21,924 ล้านบาทเศษ รวมเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 43,935 ล้านบาทเศษ
OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ