ราชกิจจาฯ ประกาศ "การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" หากพ้น 15 วัน ถือว่าเจ้าตัวได้รับแล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุ "การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ หากพ้น 15 วัน ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งแล้ว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 139 หน้า 14 ตอนพิเศษ 166 ง ลงวันที่ 12 กรกฎษคม ที่ผ่านมา ออกประกาศ "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565"

โดยที่มาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย

บชน. เอาจริง! โดนใบสั่งผิดกฎจราจร ไม่จ่ายค่าปรับ เจอหมายจับแน่

ไม่จ่ายออกหมายจับ! วิธีเช็ก “ใบสั่งออนไลน์” พร้อมจ่ายค่าปรับได้ทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศ "การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" หากพ้น 15 วัน ถือว่าเจ้าตัวได้รับแล้ว

เริ่มแล้ว! ใบสั่งจราจรแบบใหม่ 4 สี 2แบบ เปลี่ยนรูปแบบชำระค่าปรับ เพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องปรับก็ได้

หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ โดยอนุโลม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565"
  • ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด สิบห้าวัน นับแต่วันส่ง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ลงนาม พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หยุดยาว 5 วัน แนะวิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเดินทางไปทำบุญ

ฝนตกถนนลื่น! 6 สิ่งที่ควรทำเมื่อขับรถผ่านเส้นทางฝนตก

ราชกิจจาฯ ประกาศ "การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" หากพ้น 15 วัน ถือว่าเจ้าตัวได้รับแล้ว

 

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ