จ่อออกเกณฑ์คุมแบงก์ ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดฟังความเห็น 7-25 ก.ค.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ธปท.เปิดรับฟังความเห็น 7-25 ก.ค.นี้ ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลแบงก์ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยึดหลักสร้างสมดุล"ประโยชน์-ความเสี่ยง"ภายใต้บริบทของไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับฟังความเห็น "ร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)" ระหว่างวันที่ 7-25 ก.ค.นี้ มีเป้าหมายให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้ความสำคัญต่อการมีธรรมาภิบาลที่ดี มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีเงินกองทุนเข้มแข็ง มีการดูแลความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงภายในกลุ่ม และคุ้มครองลูกค้าให้ได้รับบริการที่เป็นธรรม

3 หน่วยงานรัฐย้ำ ไม่สนับสนุนใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระ "สินค้า-บริการ"

ทำไมบิตคอยน์วิ่ง "ขึ้น-ลง" ตามตลาดหุ้น เมื่อนักลงทุนสถาบันร่วมวงคริปโท

ธปท.ระบุว่าที่ผ่านมา ได้ออกแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (แนวนโยบาย Financial Landscape) ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ภาคการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ธปท. ได้สื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (กลุ่ม ธพ.) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้ Financial Landscape ข้างต้นแล้วนั้น

ในครั้งนี้ ธปท. ได้จัดทำเอกสารทิศทางและแนวนโยบาย (directional paper) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่ม ธพ. เพื่อนำเสนอรายละเอียดของ

  • หลักคิดของการกำกับดูแลที่คำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในบริบทของไทย
  • เป้าหมายและแนวทางกำกับดูแลที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจให้กับกลุ่มธนาคารพาณย์ และสามารถยกระดับการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความเสี่ยงได้ทันการณ์
  • ความคาดหวังจากแนวทางการกำกับดูแลนี้ ที่ต้องการให้ระบบเศรษฐกิจการเงินได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกค้าได้รับบริการที่ตรงความต้องการยิ่งขึ้นและได้รับความคุ้มครองเพียงพอ

ขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม

พร้อมกันนี้ ธปท. ได้ออกร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่อนุญาตให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้ความสำคัญต่อการมีธรรมาภิบาลที่ดี มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีเงินกองทุนเข้มแข็ง มีการดูแลความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงภายในกลุ่ม และคุ้มครองลูกค้าให้ได้รับบริการที่เป็นธรรม

ธปท. ขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชนต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บน BOT website หรืออีเมล SOB-RPD1@bot.or.th โดย ธปท. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป

แนวทางการกำกับและการบริหารความเสี่ยงต่อระบบการเงินเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bot.or.th/landscape/da-supervision/overview/

ทั้งนี้ การอนุญาตให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมในกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน ยกระดับการดำเนินงานและให้บริการแก่ประชาชน มีแนวทางคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการประกอบธุรกิจ DA อาจมีความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ประกอบกับยังไม่มีแนวทางสากลในการกำกับดูแล

ดังนั้น การขยายบทบาทของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในธุรกิจ DA อย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะแรก จะช่วยจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้ อีกทั้งจะช่วยให้กลุ่ม ธพ. พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบได้ โดย ธปท. ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ DA ได้โดยตรง และกำหนดให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ DA ได้ ภายใต้ DA Business Limit ที่ร้อยละ 3 ของเงินกองทุน

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ