ใกล้หมดเขต! เปิดลงทะเบียนรับเงินส่งเสริมการจ้างงาน SMEs 4 ขั้นตอน รับสิทธิเยียวยานายจ้าง หัวละ 3,000 บ.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียนแล้ว ที่ "ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th" 4 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเยียวยา อุดหนุนผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักฐาน รับสูงสุด 1.8 ล้าน หมดเขต 20พ.ย.

มาตรการเยียวยาโควิด อีกหนึ่งโครงการใหม่ กระตุ้นการจ้างงานช่วยเหลือนายจ้างหรือ ผู้ประกอบ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs  หรือ เยียวยานายจ้าง ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน "นายสุชาติ ชมกลิ่น" เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

27 ต.ค.ประกันสังคมโอนเยียวยาอีกรอบ ม.40 ม.39 ม.33 ตรวจสอบสิทธิ ดีเดย์ 10 พ.ย. เช็กผลทบทวนสิทธิ

เคาะแล้ว! ทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ลุ้นตรวจสอบสิทธิ รับเงินเข้าพร้อมเพย์ - เตือน 2 แสนคนเช็ก...

คนละครึ่ง เฟส 3 โอนเงินรอบ 3 เข้าแอปฯเป๋าตัง 1,500 บาทวันที่ 1 พ.ย. นี้

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่า โครงการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานSMEs รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565

โครงการนี้ มีกรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพ www.doe.go.th

  • คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการจ้างงาน หรือเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี

- เป็นนายจ้างภาคเอกชน (ทั่วประเทศ) ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะขนากกิจการเป็น SMEs

- นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

- กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

-นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

- นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564

  • เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนการจ้างงาน ช่วยเหลือเยียวยานายจ้างในธุรกิจ SMEs

1.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คนที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564

2.รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565)

3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

- หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ

- หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565)

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน 

- ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่ก าหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565)

- ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5. นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

- จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง - นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

- เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน

โฆษกรัฐบาล เตือนระวังมิจฉาชีพอ้าง “คนละครึ่งเฟส 4” ล้วงข้อมูลดูดเงิน

เปิดลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยานายจ้าง เงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงาน SMEs ที่ตามเว็บกรมการจัดหางาน  คลิก ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

  • เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

โดยแนบไฟล์รูปภาพ (jpg หรือ png ) ขนาดไม่เกิน 2 Mb

1) หนังสือมอบอํานาจ 

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ 

2) สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ

3) สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิติบุคคล)/สําเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) 

 คลิกเข้าตรวจสอบข้อมูล เยียวยา SMEs ที่ ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

4 ขั้นตอนรับสิทธิเงินอุดหนุนจ้างงานเอสเอ็มอี

ขั้นตอนที่ 1. ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิและยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 2.ตรวจสอบผลการอนุมัติสิทธิ ผลอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 (หลังลงทะเบียน 5 วันทําการ)

ขั้นตอนที่ 3.ตรวจสอบข้อมูลจํานวนลูกจ้างคนไทย และ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ งวดที่ 1 ตั้งแต่ที่ 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 4.กรณีได้รับสิทธิตรงตามเงื่อนไข และไม่ได้อยู่ในกรณีทบทวนสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน (วันที่ 30 พ.ย. 64 / 30 ธ.ค.64/ 31 ม.ค. 65)

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่เข้าเงื่อนไข มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาอุดหนุนการจ้างงาน SMEs ได้แล้ว วันนี้ - 20 พ.ย.64

ม.หอการค้าไทย กับบทบาทพี่เลี้ยง SMEs และ Startups ไทย ด้วยหลักสูตร EMBRYO Incubation Program เสริมแก...

เปิดมาตรการ "ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบ้าน" กู้ได้เต็ม 100%

แจกเงินเพิ่ม 4 โครงการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มพิเศษได้ด้วย คนละครึ่งได้เติมเงิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน โทร. 02-245-5158 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ