ครม. ไฟเขียว "เมืองการบินภาคตะวันออก" เป็นเขตการค้าเสรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.เคาะ! ชุดสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ดันเป็นเขตการค้าเสรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบเมืองการบินภาคตะวันออก กำหนดให้เป็นเมืองการบิน จำนวน 1,032 ไร่ อยู่ในเขตอีอีซีเอ ซึ่งเป็นเขตประกอบการเสรี

อู่ตะเภา ได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะ บินภาคตะวันออก

เปิดศักยภาพ “เมืองการบิน” เดินหน้าลงทุนฝ่าโควิด-19

สำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองการบิน อยู่ภายใต้การดูแลของเอกชนผู้รับสัมปทานอย่าง บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์ เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด โดยวางแผนการพัฒนาแบบครบวงจร ทั้งพื้นที่กิจกรรมและสันทนาการ รองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ครม. ไฟเขียว "เมืองการบินภาคตะวันออก" เป็นเขตการค้าเสรี

ิอาทิ โรงแรม 5 ดาวขึ้นไป ห้างสรรพสินค้า ดิวตี้ฟรี ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ พื้นที่การแสดงสินค้า พื้นที่จัดการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ดึงดูดการใช้จ่ายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้เดินทางที่แวะพักเครื่องบิน นักธุรกิจรายใหญ่ และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในเมืองการบิน

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติด ไม่เกินปริมาณให้สันนิษฐานครอบครองเพื่อเสพ

“เป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ หวังว่าอีอีซีจะเป็นพื้นที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาความเจริญอย่างก้าวกระโดด ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปีนี้ และจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การคมนาคมขนส่ง นวัตกรรม การวิจัย เทคโนโลยีบีซีจี เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศไทยและของโลก”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อ 1 มี.ค.65 ที่เห็นชอบโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) พื้นที่รวม 6,500 ไร่ เป็นโครงการตัวอย่างนำร่องด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และกำหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (Airport City) จำนวน 1,032 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EECa เป็นเขตประกอบการค้าเสรี (EECa Free Trade Zone) โดยให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเสมือนพื้นที่นอกประเทศ ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายหลายประการ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมและสันทนาการรองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรงแรม 5 ดาวขึ้นไป ห้างสรรพสินค้าและ Duty Free ร้านอาหารระดับ Michelin Star งานแสดงสินค้าพื้นที่จัดการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่การเป็นสนามบินระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากร และได้รับการสนับสนุนมาตรการสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นและเหมาะสม

มาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ที่ ครม.เห็นชอบในวันนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1.กลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เมืองการบิน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ (1)ดำเนินกิจกรรมสันทนาการตลอด 24 ชั่วโมง (2)จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (3)ตั้งด่านนำเข้าและส่งออกสุราและยาสูบ (4) กำหนดเขตปลอดอากรและจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (5)การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน 15 ปี และยกเว้นให้ไม่ต้องนำเงินปันผลจากการประกอบกิจการไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 2.กลุ่มคนทำงาน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ (1)การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกฎหมายแรงงาน โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำงานบางประเภทได้ (2)ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนสิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างการหารือ คือ การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3.กลุ่มคนเดินทางและนักท่องเที่ยว รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ การยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เมืองการบินในช่วง 10 ปีแรก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ยังอยู่ระหว่างการหารือ ได้แก่ (1)การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก และ (2)ขยายการยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับของติดตัวผู้เดินทางระหว่างประเทศขาเข้าให้ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า ที่ประชุมให้ สกพอ.นำความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ 1)ควรกำหนดการซื้อหรือปริมาณการนำเข้าสุราและยาสูบที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำสินค้าออกมาจำหน่ายนอกพื้นที่เมืองการบิน 2)มาตรการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในสนามบินที่จะนำมาใช้ ควรต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA 3)การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบกิจการใน EECa ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่ BOI ให้การส่งเสริม 4)ควรพิจารณาความจำเป็นในการผ่อนผันข้อจำกัดทางกฎหมายให้คนต่างด้าวสามารถทำงานที่ไทยไม่ได้ขาดแคนหรือขาดทักษะ เช่น งานแกะสลักไม้ งานตัดผม งานเสริมสวย และงานขายของหน้าร้าน

ครม. อนุมัติ 4,019 ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 65

วาระ ครม. จับตาหารือขึ้นค่าไฟ - ผลปราบค้ามนุษย์ปี 64- งบกลางแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ